O Konferencji

pointer Created with Sketch.

Cel

Konferencja ma na celu uświadomienie uczestnikom rynku zamówień publicznych, że należyty, klarowny i sprawiedliwy podział rysyk, a także ich skrupulatna kalkulacja zarówno w szacunkowej wartości zamówienia jak i w ofertach stanowi klucz do sukcesu inwestycji budowlanej. Sukces zaś definiujemy, jako terminową i należytą realizację zamówienia publicznego, bez konieczności rozstrzygania różnic zdań w drodze kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych.

diamond Created with Sketch.

Prelegenci

Dbamy o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców.

Stand

Tematy

Program konferencji jest skonstruowany w sposób, który ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów ryzyk, które występują na poszczególnych etapach realizacji inwestycji publicznej. Zaś prezentacja tych tematów przez osoby mające różne punkty widzenia na dane ryzyko, pozwoli na wskazanie złożoności omawianych zagadnień.

male-user Created with Sketch.

Dla kogo?

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych – przedsiębiorców (wykonawców), podmiotów publicznych lub wydatkujących środki publiczne (zamawiających), inżynierów budownictwa, prawników, praktyków, management.

Program

Czas trwania: 9:00 – 16:00

 • 8:30 - 9:00

  Rejestracja uczestników

  Poranna kawa z croissant’em

 • Prelegent - presentation.name

  9:00 - 9:10

  Powitanie prelegentów i uczestników

  Żaklina Ossowska Prezes Grupy Doradczej KZP
 • Prelegent - presentation.name

  9:10 - 9:40

  Propozycje IPB w sprawie doprecyzowania regulacji prawnych, ułatwiających pokonywanie ryzyka budowy, w szczególności w budowlanych inwestycjach celu publicznego.

  dr inż. Aleksander Krupa Dyrektor Techniczny Biura Izby Projektowania Budowlanego
 • Prelegent - presentation.name

  9:40 - 10:10

  Ryzyko gruntowe – bezpieczne wzmocnienia podłoża lub fundamentowania obiektu / bezpieczna pracy ciężkiej maszyny na gruncie / uszkodzenia istniejących a niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych przy pracy maszyn fundamentowych.

  Piotr Rychlewski Ekspert Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Prelegent - presentation.name

  10:10 - 10:40

  Problemy związane z decyzjami środowiskowymi, lokalizacyjnymi, podziałami geodezyjnymi, wykupem działek i wywłaszczeniami pod teren inwestycji.

  Tomasz Kwieciński Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, GDDKiA Warszawa
 • 10:40 - 11:00

  Przerwa kawowa

 • Prelegent - presentation.name

  11:00 - 11:30

  Płatność za inwestycję – sposoby finansowania zadania, terminy płatności, zaliczki, klauzule waloryzacyjne.

  Andrzej Śliwiński Dyrektor ds. finansowych, Strabag sp. z o.o.
 • Prelegent - presentation.name

  11:30 - 12:00

  Termin realizacji inwestycji – harmonogram, niemożliwy do dotrzymania termin realizacji zadania, zarządzanie personelem, dostawami i sprzętem, przygotowanie ścieżki krytycznej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, nieprzewidywalne warunki fizyczne i klimatyczne.

  Wioletta Kubica Dyrektor ds. zakupów, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 • Prelegent - presentation.name

  12:00 - 12:30

  Problemy wykonawców w kontaktach z organami administracji publicznej – w trakcie budowy, w momencie oddawania obiektu do użytkowania.

  Stefan Bekir Assanowicz Prezes rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej
 • 12:30 - 12:50

  Dyskusja plenarna, pytania uczestników

 • 12:50 - 13:30

  Lunch

 • Prelegent - presentation.name

  13:30 - 14:00

  Przesłanki zmiany umowy, zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia dodatkowe na dostawy.

  Urszula Woronowicz Partner w Smart-be
 • Prelegent - presentation.name

  14:00 - 14:30

  Kary umowne – wysokość, miarkowanie, wpływ na nienależyte wykonanie zamówienia jako podstawa do późniejszego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  r.pr. Dariusz Ziembiński Kancelaria Ziembiński & Partnerzy
 • Prelegent - presentation.name

  14:30 - 15:00

  Trudności związane z odbiorem inwestycji – brak współpracy ze strony inwestora, zgłaszanie niezasadnych uwag, koszt i ryzyko utrzymywania inwestycji gotowej do odbioru.

  Ryszard Kurek Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • 15:00 - 15:20

  Dyskusja plenarna, pytania uczestników

 • Prelegent - presentation.name

  15:20 - 15:25

  Podziękowania, pożegnanie prelegentów i uczestników

  Żaklina Ossowska Prezes Grupy Doradczej KZP

Prelegenci

Prelegent - Stefan Bekir Assanowicz

Stefan Bekir Assanowicz

Prezes rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, praktyk posiadający doświadczenie zarówno jako wykonawca inwestycji finansowanych ze środków publicznych jak i jako nadzorca wykonawców. Posiada uprawnienia projektowe w budownictwie mostowym, uprawnienia wykonawcze oraz uprawnienia dyrektora górniczego III stopnia – eksploatacja kamieniołomów.

Prelegent - dr inż. Aleksander Krupa

dr inż. Aleksander Krupa

Dyrektor Techniczny Biura Izby Projektowania Budowlanego; posiada 40-sto letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami projektowanymi (m.in. jako generalny projektant I linii metra w Warszawie), autor publikacji książkowych i artykułów dot. dokumentacji projektowej, procesu inwestycyjnego i przetargów; wykładowca na kursach i szkoleniach dla projektantów oraz inwestorów budowlanych w zakresie dokumentacji projektowej, przetargów na prace projektowe.

Prelegent - Wioletta Kubica

Wioletta Kubica

Dyrektor ds. zakupów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie. Pełnomocnik zarządu ds. udzielania zamówień. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego.

Prelegent - Ryszard Kurek

Ryszard Kurek

Członek SIDiR, specjalista ds. kosztów (QS), posiadający ponad 47 lat doświadczenia zawodowego na budowach w kraju i za granicą, m.in. jako inżynier rezydent, inżynier kontratku, kierownik budowy, dyrektor techniczny (Irak, Nigeria, Uganda). Konsultant dla GDDKiA przy realizacji projektów drogowych finansowanych z pożyczek Banku Światowego i EBI.

Prelegent - Tomasz Kwieciński

Tomasz Kwieciński

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa. Związany z GDDKiA od 2005r., gdzie uprzednio pełnił funkcję Kierownika Projektu dla wysokobudżetowych inwestycji, realizowanych zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC, zmodyfikowanymi wewnętrznymi regulaminami GDDKiA. W okresie VII.2015 – II.2016r., jako p.o. Dyrektora Oddziału, zarządzał siecią drogową – od. 2200 km.

Prelegent - Piotr Rychlewski

Piotr Rychlewski

Ekspert Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – specjalność: mosty i budowle podziemne. Od 1998r. pracownik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – kierownik Pracowni Inżynierii Geotechnicznej w Zakładzie Geotechniki. Specjalista w dziedzinie szeroko pojętej geoinżynierii: fundamentowania, wzmacniania podłoża, głębokich wykopów i tunelowania; autor lub współautor blisko 100 publikacji z tego obszaru.

Prelegent - Andrzej Śliwiński

Andrzej Śliwiński

Dyrektor ds. Finansowych Dyrekcji Budownictwa Kolejowego w STRABAG Sp. z o.o. Ekspert w dziedzinie stosowania Prawa zamówień publicznych, z wieloletnim doświadczeniem w negocjacjach umów w relacji wykonawca – inwestor, inwestor – podwykonawca oraz w zarządzaniu roszczeniami. Od 14 lat związany ze STRABAG w Polsce.

Prelegent - Urszula Woronowicz

Urszula Woronowicz

Prawnik, ekspert w obszarze zakupów, prawa zamówień publicznych i compliance. Zakupami zajmuje się zawodowo od 13-lat, z sukcesem przeprowadziła dziesiątki postępowań zakupowych i negocjacji. Posiada doświadczenie w dużych projektach inwestycyjnych oraz dofinansowanych z UE. Kierowała zespołem tworzącym koncepcję biznesową wdrożenia SAP MM.

Prelegent - Dariusz Ziembiński

Dariusz Ziembiński

Radca prawny w Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Miejsce Konferencji

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza

Warszawa, Postępu 17A

Rejestracja

550 zł netto - cena first minute (do 23.03.2018)

620 zł zł netto - cena regularna

*W przypadku rejestracji 3 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji, obowiązuje rabat 5% na każdą zarejestrowaną osobę.

*W przypadku rejestracji grup 8 i więcej osobowych z jednej firmy / instytucji, możliwość negocjowania indywidualnych rabatów.

Pozostałe osoby

1. Podstawą przyjęcia na konferencję jest przesłanie formularza zgłoszenia za pośrednictwem strony www.grupakzp.pl lub http://localhost:8001 oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo.

2. Przesłanie samego zgłoszenia bez dokonania opłaty w terminie 2 dni roboczych nie gwarantuje rezerwacji miejsca na wskazany termin szkolenia.

3. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych.

4. W przypadku wycofania zgłoszenia faksem lub e-mailem do 7 dni przed szkoleniem, zgłaszającemu przysługuje zwrot 100% opłaconych kosztów uczestnictwa. Po wskazanym terminie zwrot kosztów nie przysługuje.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania nieznacznych zmian w programie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej grupy uczestników oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego szkolenia, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.

7. Przesłanie zgłoszenia mail’em oraz opłacenie uczestnictwa w konferencji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Grupę Doradczą KZP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lektykarskiej 14, 01-687. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Patroni

Patron merytoryczny

finalLogoVectorKZP

Patroni strategiczni i medialni

Poprzednie konferencje

Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych

11 stycznia 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Narodowego Banku Polskiego, NSZZ „Solidarność”, holenderskiej kancelarii Van Doorne, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, KPMG i CH2M HILL (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).

Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji

11 grudnia 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG GROW), Ministerstwa Gospodarki, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy oraz platformy zakupowej e-zamówienia.pl (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).

Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych. Identyfikacja i przeciwdziałanie

24 maja 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Krajowej Izby Odwoławcze, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli, Fundacji im. Stefana Batorego, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy oraz goście zagraniczni z organizacji Transparency International oraz DIGIWIST (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).